Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, před nákupem v našem internetovém obchodě si prosím přečtěte obchodní podmínky a seznamte se s nákupním řádem.

1.) Všeobecné ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rajrybaru.cz, jehož provozovatelem je Miroslav Jahelka, IČ 42136083, DIČ CZ7011252611, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Liberce.

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Kontaktní údaje prodávajícího: Miroslav Jahelka, Nákladní 802, 460 07 Liberec 7, e-mail: info@rajrybaru.cz, tel. 606 562 995.

Fakturační adresa: Miroslav Jahelka, Cihlářská, 463 31 Chrastava

Ceny uvedené v e-shopu jsou platné pouze pro tento e-shop, nikoli pro kamennou prodejnu. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Provozovatel nezodpovídá za aktuálnost informací na ostatních serverech a vyhledávačích zboží, které nabízejí produkty tohoto internetového obchodu. Informace o produktech a cenách jsou platné pouze v internetovém obchodě Rajrybaru.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušení objednávky a opravu chyby v případě chybě uvedené informace o produktu nebo jeho ceně.

Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit. 

2.) Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Informace o zboží jako jsou např. rozměry, váha, výkony, kapacita a jiné ostatní údaje uvedené v internetovém obchodě provozovatele jsou údaji nezávaznými, které vycházejí z údajů výrobců či dovozců zboží. Provozovatel se zavazuje, že kupujícímu na základě jeho objednávky dodá zboží pouze v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, které vyhovuje daným normám, předpisům či nařízením platným na území České republiky. Provozovatel se dále zavazuje zboží vybavit řádně vyplněným záručním listem, českým návodem k obsluze a užívání je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

3.) Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.rajrybaru.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, také s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

b) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je brána jako návrh kupní smlouvy a ta vznikne samotným dodáním zboží. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě zřejmé chyby v ceně zboží nebo chyby v informaci zboží.

c) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo v prodejně Rybářské ppotřeby U Pytláka Liberec.

d) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

e) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Rajrybaru, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování ososbních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

f) U objednávek přijatých v jiné měně, než-li v českých korunách, je stanoven přepočet dle kurzu ČNB, zákazníkovi je účtován kurz dle ČNB, který je aktuální ke dni převzetí  zásilky od dopravce. 

g) Vyhrazujeme si právo na změnu modelů, typů a příchutí výrobků dodávaných k produktům ZDARMA. Např. naviják zdarma k prutu, příchutě u krmení zdarma aj.

4.) Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení objednávky v e-shopu. V případě, že je zboží skladem, expedujeme zpravidla do 2 - 5 dnů. Pokud zboží momentálně není na skladě, zákazníka kontaktujeme e-mailem nebo telefonicky a upřesníme dobu dodání.

Zákazník je již v internetovém obchodě informován o stavu skladu. Pokud je u produktu uvedeno "skladem", znamená to skladem na prodejně nebo v externím skladu.

5.) Platební podmínky

Platbu lze provést:

1.) převodem na účet provozovatele č.ú. 43-9434490247 / 0100, v tomto případě je zboží expedováno až po připsání částky na účet. Jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo objednávky a do zprávy pro příjemce Vaše jméno a příjmení. 

2.) platba na dobírku ( při přední zásilky dopravcem ) - možnost platby kartou u řidiče.

3.) online platba - bezpečná platební brána pro platby přes internet. Nejoblíbenější platební metody na trhu.

4.) Hotovostní platba / platba kartou - zákazník má možnost osobního odběru v kamenné prodejně na adrese Nákladní 802, Liberec, a to do 7 dnů od provedení objednávky. Po této lhůtě bude objednávka zrušena. Platba je možná hotově nebo platební kartou. Při osobním odběru při objednávce do 200 kč včetně, bude účtován manipulační poplatek 50 kč.

V případě vyzvednutí zboží na prodejně vyčkejte prosím, až budete telefonicky nebo e-mailem vyzváni.

6. - 7.) Záruční podmínky a servis

a) Zákonná odpovědnost za jakost při převzetí

Ust. § 2161: „Jakost při převzetí"

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.“ 

Ust. § 2165:

(1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

(2) Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.“ 

Ust. § 2167: „Ustanovení § 2165 se nepoužije

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.“

Ust. § 2169:

„(1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.“ 

Ust. § 2172:

„Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle § 2166 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.“

Ust. § 2173:

„Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.“

b) Místem uplatnění reklamace je prodejní místo provozovatele. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující i v případě oprávněné reklamace. Reklamuje-li kupující zboží s vlastním servisem, je vždy nejrychlejším způsobem vyřízení reklamace zaslání zboží do autorizovaného servisu!

c) K reklamovanému zboží je potřeba přiložit záruční list a kopii dokladu o nákupu a podrobný popis závady. Pokud se závada neprojevuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky či stav, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní včetně všeho příslušenství, které bylo při prodeji součástí výrobku. Bez výše uvedených náležitostí nebude reklamace uznána.

d) Provozovatel se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné reklamace bezplatně. Reklamace bude provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, t.j. do 30-dnů od převzetí zásilky, pokud se obě strany nedohodnou na lhůtě delší. Provozovatel může kupujícímu zboží vyměnit či vrátit peníze za výrobek, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou či závadu stejného charakteru již 3x reklamovanou a uznanou.

e) Jelikož provozovatel prodává v elektronickém obchodu zboží autorizovaných firem, může kupující požádat i o placenou opravu po skončení záruční doby. Veškeré náklady na provedení této opravy či servisu včetně dopravného hradí kupující.

Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním, jenž  jsou v rozporu s návodem k obsluze, údržby a instalace předmětného výrobku. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé používáním předmětného výrobku v podmínkách, které nejsou pro tento typ výrobku běžné a vhodné. Také se záruka nevztahuje na vady vzniklé způsobením živlů.

8.) Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat osobně u provozovatele v kamenné prodejně na adrese Nákladní 802, Liberec.

V případě zaslání reklamace poštou je adresa shodná s kamennou prodejnou.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
www.adr.coi.cz

9.) Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

a) Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se takto rozhodne, musí zboží poslat zpět na adresu provozovny na své náklady. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na jeho účet a to nejpozději do 14-ti pracovních dnů po obdržení zboží provozovatelem. Zaslání zboží na dobírku není možné a všechny takové zásilky budou ihned odmítnuty a vráceny. Vrácením zboží v původním a neporušeném obalu  předejdete možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

b) Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit od kupní smlouvy při opakovaném nepřevzetí zásilky ze strany kupujícího. Prodávající má právo odstoupit od objednávky i v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení počtu číslic, zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 7 pracovních dnů, nejpozději však do 14 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího. Před odstoupením je prodávající vždy povinen informovat zákazníka o této skutečnosti.

10.) Ochrana osobních dat

Provozovatel  si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, charakter osobních údajů. Prodejce prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany těchto údajů a bude dodržovat všechna zákonná i etická pravidla související s jejich zpracováním a považuje toto za významnou povinnost vůči kupujícímu. Provozovatel a jeho systém elektronického obchodu disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. Prodejce při své činnosti neposkytuje ani nepodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje, ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích. Příchodem na stránku elektronického obchodu prodejce se některé informace, jako např. odkazující stránka nebo Vaše IP adresa země, zapisují automaticky jako součást operací probíhajících na našich stránkách. Registrovaným uživatelem se stává každý, kdo provede svou registraci vyplněním registračních údajů v příslušném formuláři. Registrace je dobrovolná a bezplatná a nevyplývají z ní žádné závazky kupujícího k prodejci. Požádáním o zasílání newsletteru poskytuje kupující prodejci jeho e-mail adresu. Prodejce využije e-mail adresu kupujícího výhradně pro účely zasílání informací o svých službách, nabídkách, speciálních výhodách či akcích. Děti ( osoby mladší 18-ti let ) nejsou oprávněny provádět elektronický nákup bez dozoru osoby starší 18-ti let a žádáme je, aby se neregistrovaly ani neudávaly své osobní informace. Zaregistrováním se a vytvořením účtu garantujete, že jste plnoletí. Internetové stránky, na které odkazuje stránka prodejce mohou mít rozdílné podmínky zpracování osobních údajů než stránky prodejce. Prodejce nepřebírá zodpovědnost za podmínky na jiných stránkách a doporučuje Vám vždy se s nimi seznámit na konkrétní stránce.

11.) Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v elektronickém obchodu provozovatele v den odeslání elektronické objednávky. Kupující při zadání elektronické objednávky prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující provozovateli, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních nákladů a dopravních nákladů.

 

Děkujeme, že jste věnovali pozornost obchodním podmínkám. S přáním krásných dní Rybářské potřeby U Pytláka.

Akce 1+1

Výhodné sety

TOP AKCE

TOP PRODUKT

Výrobci

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads